Back to Top
 

Grundskola med inriktning på instrumentalspel

Musikskolan Lilla Akademien är en unik speciellt utformad musikskola, där en omfattande och gedigen musikutbildning integreras med grundskolans olika ämnen.


Grundskola. På Lilla Akademien får eleverna fördjupa sin känsla för musiken, tillsammans med en genomarbetad och kvalitativ undervisning i grundskolans övriga ämnen. Alla elever spelar minst ett instrument och har flera instrumentlektioner i veckan. 

Lilla Akademien erbjuder utbildning från förskoleklass till årskurs nio, med en klass per årskurs. Efter avslutad grundskola är det möjligt att gå vidare med musikstudier på vår Spetsutbildning i musik på Lilla Akademiens Musikgymnasium.
 


Läs mer om grundskolan på Lilla Akademien

Musik

Skolans musikutbildning syftar till att ge eleverna en fördjupad kunskap och upplevelse av musiken. Våra elever blir delaktiga i ett musikaliskt samarbete över åldersgränserna och medverkar till musiklivet både på och utanför skolan, vilket främjar en god sammanhållning bland eleverna. 

I skolans timplan ingår gruppundervisning i musikteoretiska ämnen och körsång i alla årskurser. Instrumentlektionerna utgör en mycket central del i undervisningen och varje elev får 20 minuter enskild undervisning på sitt huvudinstrument. Utöver det är det möjligt att, mot avgift och utanför skolans ordinarie undervisningstid, lägga till extra undervisning på huvudinstrumentet och från årskurs tre att välja ett biinstrument. Instrumentlektionerna är integrerade i schemat och blir en naturlig del av dagen för eleverna. Alla elever får en gedigen scenvana genom att framträda på flera av skolans många konserter.

Att musicera tillsammans ger både glädje, stimulans och utmaningar. Skolan har byggt upp en omfattande ensembleverksamhet för alla olika instrument och har en stor orkesterverksamhet. Orkester- och ensemblespel ingår i den ordinarie undervisningen.

För att ytterligare förstärka den konstnärliga prägeln får alla elever undervisning i skapande ämnen som dans och konst, i syfte att ge fördjupad kontakt med andra kreativa uttrycksformer. 

 

Instrumentundervisning

Eleverna får en intensiv individuell instrumentundervisning av högsta internationella standard med möjlighet att gå vidare till högre musikutbildningar i Sverige eller utomlands.

Lilla Akademien erbjuder individuell undervisning i de flesta instrument: piano, fiol, altfiol, cello, kontrabas; blåsinstrument som blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, trumpet, trombon, oboe, valthorn, fagott och saxofon samt slagverk, klassisk gitarr, harpa och ackordion. 

Vi rekommenderar att val av instrument alltid utgår från elevens eget intresse och förutsättningar. Inför skolstarten bjuds alla blivande elever i förskoleklassen in till en instrumentvisardag, då barnen får stifta bekantskap med alla olika instrument och därefter välja ett instrument som har väckt deras intresse.

För information om villkor för instrumentundervisningen, kontakta skolans kansli.

 

Värdegrund

Musikskolan Lilla Akademiens värdegrund utgår från en helhetssyn på varje elevs utveckling och vilar på begreppen trygghet, tillit, respekt och ansvar. Vi värderar kunskap, kreativitet och kvalitet i undervisningen och vill ge eleverna en unik utbildning och inspiration till ett livslångt musicerande. 

Vi vill att vår skola skall kännetecknas av arbetsro, lugn och respekt för människors olikheter. Lilla Akademien är en relativt liten, enparallellig skola och det ger oss möjlighet att se och bekräfta både elever och vuxna dagligen. Alla elever på skolan är alla vuxnas ansvar. Vi vill ge förutsättningar för goda möten mellan människor, både i och utanför skolan, mellan både elever och vuxna. Att skapa ett gott arbetsklimat är själva grunden för skolans verksamhet och varje elevs möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

 

Vårt arbetssätt

Lilla Akademiens grundskola följer den nationella läroplanen, LGR 11 för grundskolan. Skolans val och elevens val utgörs av musikämnen. Vid sidan av musiken läggs stor vikt vid språkinlärningen. Engelska påbörjas i förskoleklassen och eleven får läsa ytterligare ett språk från årskurs 4 (för närvarande erbjuds franska och tyska på skolan). Redan i förskoleklassen möter eleverna ämneslärare i olika estetiska ämnen som instrument, dans, bild, kör och gehörs- och musiklära, vilket innebär många olika vuxenkontakter. Det gör att varje elev blir sedd och bekräftad av många pedagoger varje vecka, som tillsammans kan skapa en gemensam helhetssyn på varje elevs utveckling.

Att skapa möten och samarbeten mellan äldre och yngre elever är berikande för såväl den enskilda eleven som för atmosfären på skolan som helhet. Konserter och föreställningar är naturliga mötesplatser för elever i olika åldrar. Elever möts över ålders- och ämnesgränser också inom många delar av klassrumsundervisningen och på temadagar och idrottsdagar.  

Resultat

Lilla Akademiens når mycket goda resultat ur flera olika perspektiv. Skolan har under många år placerat sig bland de tio bästa skolorna i Sverige, sett till meritvärdet i avgångsklassen i årskurs 9. Vi är övertygade om att dessa goda resultat kommer ur den helhetssyn som genomsyrar vårt arbete på Lilla Akademien, där musiken och det konstnärliga uttrycket integreras med skolämnen och tillsammans ger mycket goda förutsättningar för elevers utveckling. Vid sidan av höga meritvärden och goda skolresultat har många av skolans elever under åren erhållit Musikaliska Akademiens stipendier och vunnit prestigefyllda utmärkelser i internationella solist- och ensembletävlingar för barn och ungdomar. Elevernas uppträdanden och turnéer har berömts och uppmärksammats både i Sverige och utomlands. 

Vi gläds mycket över dessa goda resultat. De bekräftar vår övertygelse om att musiken och de konstnärliga ämnena är av stor betydelse för elevernas samlade resultat i skolan och för deras lärande för livet.