För dig som elev eller vårdnadshavare

Terminer och lov

HÖSTTERMINEN 2019
Läsåret börjar: onsdag 21 augusti
Lov: 28 oktober - 3 november (v. 44)
Terminens sista dag: fredag 20 december

VÅRTERMINEN 2020
Vårterminens första dag: torsdag 9 januari
Sportlov (v. 9): 24 februari - 1 mars
Påsklov (v. 15) 6 - 12 april
Klämdag: fredag 22 maj
P-C avslutning: fredag 5 juni
Student: tisdag 9 juni
Skolavslutning: onsdag 10 juni

Trygghet och likabehandling

”Alla barn har samma rättigheter.
Alla barn har lika värde.
Ingen får diskrimineras.
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
I skolan ska barn lära sig respekt för mänskliga rättigheter och fostras i en anda av förståelse,
fred, tolerans och vänskap mellan folken.”

(ur FN:s Barnkonvention)


Trygghetsteamet     

Lilla Akademiens Trygghetsteam ska se till att all kränkande behandling eller diskriminering som eventuellt uppstår tas om hand. Vi finns som ett stöd och som en länk till Elevhälsoteamets arbete med att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, såväl akademiskt som hälsorelaterat. Som elev eller förälder på Lilla Akademien ska du veta vart du kan vända dig om det uppstår ett problem. Det går alltid bra att tala med en klasslärare eller någon annan lärare som då rapporterar vidare till Trygghetsteamet, om problemet är av sådan karaktär.

I Lilla Akademiens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling (PDF) kan du läsa mer om skolans målsättningar, skolans rutiner och ansvarsfördelning samt definitioner och begrepp.

Trygghetsteamet läsåret 2015/2016 (PDF)
Sammankallande för Trygghetsteamet är Jenny Johansson.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärare och skolledning för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skol- och lärandemiljö. Vi arbetar förebyggande avseende elevers psykiska och fysiska välbefinnande. Tillsammans med lärare och skolledning försöker vi att fånga upp elever i svårigheter för att erbjuda dem adekvat stöd kring sin hälsoutveckling och skolgång så att eleven når läromålen.

Vi som ingår i elevhälsoteamet är

  • Klara Jansson, skolsköterska

  • Hjördis Kreku, speciallärare högstadiet och gymnasiet

  • Sara Adut, speciallärare låg- och mellanstadiet

  • Linn Ek, kurator

  • Ann-Charlott Nygren, skolläkare

  • Heini Lindsal, studie- och yrkesvägledare

  • Jenny Johansson, biträdande rektor

  • Emelia Gardemar, rektor

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen på Lilla Akademien syftar till att våra elever ska utveckla kunskaper om sig själva och få insikter om sina intressen, förmågor och möjligheter. Vägledningen innefattar undervisning, information och vägledningssamtal och ska ge eleverna goda förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och karriärutveckling. Den ska ge både bred och djup kunskap och musikperspektivet ska finnas med på ett fördjupat sätt. Lilla Akademiens målsättning är att alla elever ska nå en sådan nivå i musik att det är möjligt att söka vidare till musikgymnasium och musikhögskola, för de elever som vill. Studie- och yrkesvägledningen ska därför lägga extra tyngd vid att visa på vilka möjligheter eleven har till vidare studier och framtida yrke inom det konstnärliga området. Läs mer om detta i Lilla Akademiens Plan för Studie- och yrkesvägledning (PDF)

Vår studie- och yrkesvägledare Heini Lindsal har ett särskilt ansvar för vägledningssamtal för elever och föräldrar. 

Elevinflytande

På alla stadier på grundskolan och på gymnasiet finns det elevråd som diskuterar olika frågor ur ett elevperspektiv. Rektor eller biträdande rektor och lärare samarbetar med elevråden och ger dem stöd i sitt arbete.

Det finns skolkonferenser på gymnasiet och pre-collegeutbildningen. Syftet med skolkonferenserna är att skapa ett forum där rektor, lärare och elever möts och diskuterar frågor som rör oss alla på gymnasiet eller pre-college. Skolkonferenserna ska diskutera och ge förslag på hur vi kan utveckla och förbättra utbildningarna. De elever som deltar i skolkonferensen ska representera hela klassen och vara en länk till respektive klassråd. I gymnasiets skolkonferens ska det även finnas representanter från elevrådet. Våra förväntningar på skolkonferenserna är att de ska stärka elevinflytandet, att eleverna får en inblick och möjlighet att påverka och att olika förslag fullföljs och leder till förändring.

Förslag och klagomål

Rutiner för klagomålshantering (enligt 4 kap 8§ Skollagen)

Vår målsättning är att enkelt och snabbt rätta till brister som eventuellt uppstår i verksamheten samt att ha en bra dialog med elever och vårdnadshavare.

Om du som elev har förbättringsförslag eller klagomål angående någonting i skolan, ta upp frågan på ditt klassråd. Den eller de lärare som är närvarande eller får rapport från mötet ser då till att förslaget/klagomålet förs vidare till den på skolan som kan ta ansvar för det. Du kan också ta upp det med den som är närmast ansvarig i personalen, till exempel med undervisande lärare i det ämne där frågan blivit aktuell, eller med din klassföreståndare eller mentor. Tillsammans samtalar ni och eventuella andra berörda för att se vilka förändringar som behövs och är möjliga.

Om du som vårdnadshavare har förbättringsförslag eller klagomål angående någonting i skolan: ta upp det med den som är närmast ansvarig i personalen, till exempel med den lärare som undervisar i ämnet där frågan blivit aktuell, eller med ditt barns klassföreståndare eller mentor. Tillsammans samtalar ni och eventuella andra berörda för att se vilka förändringar som behövs och är möjliga.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, kan denna klagomålsblankett vara till hjälp. 

Klagomål lämnas till rektor (0704-413749 eller emelia.gardemar@lillaakademien.se) Alla klagomål utreds och följs upp. Inlämnade klagomål behandlas konfidentiellt.

 

Tack för att du bidrar till att förbättra Lilla Akademien!